Když jsem v srpnu 2012 seděl na vysokém kopci na Lofotech, zahltil mě silný proud myšlenek, které jsem v ten moment hned sepsal. Reflektuje to můj současný životní postoj a nazval jsem to svým osobním manifestem.

Je mi líto lidí, kteří nikdy neokusí to, co právě prožíváme. Není to o penězích, kdepak. Je to o prioritách, touze poznat svět a uniknout ze stereotypu.

Nechci skončit jako krysa zavřená v kanceláři běžící závod, jehož vítězství vidím jako osobní prohru. Chci žít život, který chci já a ne jaký pro mě chtějí ostatní. Radši budu na farmě na Novém  Zélandu trhat třešně než pracovat v kanclu od devíti do pěti a těšit se na víkend. To není život pro mě.

Chci žít, riskovat a protloukat se životem pln radost, která nepřijde s penězi, ale s něčím jiným. Co přesně to je, nevím. Zato myslím, že to dokážu najít.

Času na pohodlný život u televize mám spoustu. Je mi 22. Hnít doma u televize můžu v 90, ne teď.

Jedna z pěti věcí, kterých litují lidé na smrtelné posteli, je, že víc neriskovali. Víte, co je na riskování nejlepší? Když se racionálně zamyslíme, mnohdy nemáme co ztratit a jen můžeme získat.

My ‘money-fest’ in English

When I was sitting on a high hill in the Lofoten Islands in August 2012, I got overwhelmed by a strong flow of thoughts which I had written down right away. They reflect on my current attitude to life and I called this my personal manifesto.

I’m sorry for people who will never have a taste of what we are experiencing right now. It’s not about money, not at all. It’s about priorities, desire to see the world and to escape from stereotype.

I don’t want to end up like a rat closed in an office and running the rat-race. I see winning this race as a personal defeat. I want to live a life that I want, not the one that others want me to live. I would rather pick cherries at a farm in New Zealand than slave in an office from 9-5 and look forward to having a weekend off. This is not a life for me.

I want to live, to risk and to struggle through life full of happiness that does not come with money. It comes with something else. I don’t know what it is exactly, but I believe that I can find it.

I have plenty of time for living a comfortable life in front of a TV. I’m 22. I can rot in front of the TV at home when I’m 90, not now.

One of five things people regret on their death-beds is that they did not risk more. Do you know what is the best thing about taking the risk? When we think about it rationally, usually we have nothing to lose and we can only gain.